Provozní řád půjčovny skútrů

Náhled provozního a půjčovního řádu

I. Povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel je povinen zákazníkovi vypůjčovanou věc předat v řádném technickém stavu a s plnou nádrží PHM.
 2. Provozovatel odpovídá za skutečnost, že vypůjčovaná věc odpovídá českým právním předpisům.
 3. Provozovatel je povinen předat zákazníkovi všechny potřebné doklady k věci, jsou-li předepsány právním předpisem, a je-li stanovena povinnost pro obsluhu mít tyto předpisy u sebe.
 4. Provozovatel je povinen zákazníka seznámit s obsluhou vypůjčované věci, pokud zákazník neprohlásí, že seznámení s obsluhou nepožaduje. Toto prohlášení se vyznačí v předávacím protokolu. Seznámení s obsluhou se může týkat jen drobných odlišností.
 5. Provozovatel je povinen při předání věci vyplnit se zákazníkem protokol a vyznačit v něm poškození věci, prohlášení o znalosti obsluhy věci, datum a čas vypůjčení věci, výši složené zálohy a předpokládaný čas vrácení věci.
 6. Provozovatel předá zákazníkovi vypůjčovanou věc řádně zákonně a havarijně pojištěnou.
 7. Při vrácení věci je provozovatel povinen spolu se zákazníkem zkontrolovat věc a do protokolu zapsat poškození věci vzniklá v době výpůjčky, datum a čas vrácení věci, celkovou cenu nájmu, vyúčtovat složenou zálohu a potvrdit uhrazení ceny.


II. Povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je povinen si věc před převzetím prohlédnout a zkontrolovat zda případné nedostatky či poškození jsou zapsány v protokolu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 2. Zákazník je povinen složit požadovanou zálohu.
 3. Zákazník si může vypůjčit jen věc se kterou umí zacházet.
 4. Pokud zákazník nepožaduje seznámit s obsluhou věci, je povinen sdělit tuto skutečnost provozovateli a potvrdit ji v protokolu. Seznámení se může týkat jen drobných odlišností.
 5. Zákazník je povinen vrátit věc ve stavu v jakém ji převzal a v případě poškození zaplatit vzniklou škodu, popř. spoluúčast na škodě jištěné pojištěním.
 6. Zákazník je povinen v případě havárie či poškození vypůjčené věci neprodleně kontaktovat, nebo podat zprávu provozovateli, a dohodnout se na dalším postupu.
 7. Zákazník ručí i za škodu způsobenou ztrátou či znehodnocením dokladů k věci které obdržel spolu s věcí ve výpůjčce, pokud ztráta či znehodnocení neumožní věc dále řádně provozovat.
 8. Zákazník je povinen znát právní předpisy nutné k obsluze vypůjčované věci. Pokud je třeba k obsluze vypůjčované věci jakéhokoli dokladu (např. řidičský průkaz) je zákazník povinen jej mít u sebe a bez vyzvání jej předložit provozovateli k nahlédnutí.


III. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré škody na zdraví a majetku zákazníka, jakož i třetích osob, vzniklé v souvislosti s vypůjčenou věcí jdou k tíži zákazníka, pokud škodu nezavinil provozovatel.
 2. Zákazník je povinen při používání věci dodržovat platné právní předpisy a řídit se jimi. Neznalost zákona neomlouvá. Případné následky z porušení povinností jdou k tíži zákazníka.


Provozní a půjčovní řád je platný od 3. 5. 2006 do odvolání.

Veškeré informace a zamluvení skútrů na tel. 777 232 498 nebo 608 313 999.

KymcoKymco

MalagutiMalaguti

PeugeotPeugeot

Tucano UrbanoTucano Urbano

LeoVinceLeoVince

Všechny značky